3 personen Chalet in Rijpwetering

https://www.airbnb.nl/rooms/19658482?s=51
Foto

Download algemene voorwaarden

 
VERHUURVOORWAARDEN STILLE WATEREN B.V.
 
Hoofdstuk 1 - Definities.
Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 

 1. de verhuurder:Stille Wateren b.v., die bedrijfsmatig boten verhuurt.
 2. de huurder: Hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), tegen betaling goederen van de verhuurder in gebruik heeft.
 3. De verhuurder heeft een leeftijd van minimaal 18 jaar.
 4. Huurder verklaart zich door ondertekening van de huurovereenkomst aan onderstaande huurvoorwaarden en algemene voorwaarden te houden.
 5. De huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
 6. Gehuurde goederen: alle op de huurovereenkomst vermelde goederen die de huurder van de verhuurder huurt. Hieronder valt in ieder geval het vaartuig, maar eventueel ook meegehuurde zwemvesten en andere toebehoren.
 7. Gevolgschade: schade voortvloeiend uit een incident waarbij schade is ontstaan aan de goederen. Dit kan o.a. bestaan uit gederfde huuropbrengst vanwege het niet kunnen verhuren van een sloep.
 
Hoofdstuk 2 - Verplichtingen van verhuurder
Artikel 2
 
 1. Bij aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder de gehuurde goederen over aan de huurder. De verhuurder draagt zorg voor de goede staat van het goed.
 2. De verhuurder verplicht zich het gehuurde goed ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, casco-schade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. De verzekering staat het gebruik van het vaartuig voor verhuur toe.
 3. De verhuurder verplicht zich bij voorafgaande reservering door de huurder het vaartuig vast te houden voor de besproken huurperiode.
 4. De verhuurder betaalt na afloop van de huurperiode de in Hoofdstuk 3 artikel 4 genoemde borg terug, eventueel verminderd met de in Hoofdstuk 3 genoemde kosten.
 
Hoofdstuk 3 - Verplichtingen van huurder
Artikel 3.
De huurder dient het vaartuig op de vooraf besproken tijd en plaats op te halen. Indien de huurder hierin verzuimt, heeft de verhuurder het recht het vaartuig aan andere huurders te verhuren.
 
Artikel 4.
Voor de gehuurde goederen betaalt de huurder vooraf de huur en per boot een borg van 100 euro. Deze borg geldt als aanbetaling bij het eventuele gebruik van het eigen risico van de huurder. Het eigen risico van de huurder bedraagt 100 euro.
 
Artikel 5.
De huurder is verplicht de inventaris en schade van het vaartuig te controleren en ondertekenen op volledigheid aan de hand van de inventarislijst en het schadeformulier. Bij geconstateerde onvolledigheid dient de huurder dit voorafgaand aan de huurperiode kenbaar te maken aan de verhuurder.
 
Artikel 6.
De huurder is verplicht zich tijdens de huurperiode als een goed huisvader te ontfermen over de gehuurde goederen. Daarnaast gedraagt hij zich tijdens de huurperiode conform de regels van goed zeemanschap, waarbij bovendien de landelijke en lokale wetten en regels voor het gebruik van vaartuigen in acht dienen te worden genomen.
 
Artikel 7.
De huurder is verplicht zich tijdens de huurperiode te confirmeren aan de  huisregels van de verhuurder met betrekking tot het gebruik van het vaartuig.
Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:
 
 1. De huurder is verplicht om passagiers die niet kunnen zwemmen te voorzien van een goed passend zwemvest. Zwemvesten kunnen bij verhuurder worden gehuurd. Informeer wel vooraf naar de beschikbaarheid!
 2. Het is de huurder niet toegestaan om kinderen te laten varen.
 3. Het is de huurder niet toegestaan om meer dan het maximaal aantal genoemde personen op het vaartuig toe te laten, tenzij uitdrukkelijk nader overeengekomen. Bij constatering van overschrijding van dit maximum aantal personen geldt een meerprijs van twintig (20) euro per persoon die het maximum overschrijdt.
 4. Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig aan een derde af te staan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 5. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan te brengen in of aan het vaartuig.
 6. Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder honden toe te laten op het vaartuig. Wanneer de toestemming door de verhuurder is verleend, draagt de huurder zorg voor verwijdering van de hondenharen uit het vaartuig.
 7. De huurder mag het vaartuig slechts gebruiken in het door de verhuurder aangewezen vaargebied. Dit vaargebied omvat de gemeente Kaag en Braassem en Leiden en omgeving.
 8. De huurder dient zich te allen tijde te confirmeren aan de aanwijzingen van de verhuurder of het personeel.
 9. Het is de huurder niet toegestaan andere vaartuigen te slepen, tenzij uitdrukkelijk nader overeengekomen.
 
Artikel 8.
Kosten tijdens het gebruik van de gehuurde goederen, zoals haven-, lig- en bruggelden, zijn voor rekening van de huurder.
 
Artikel 9.
De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties tijdens de huurperiode toestemming nodig van de verhuurder. Wanneer de kosten van de reparatie gespecificeerd zijn en binnen het normale onderhoud van het vaartuig vallen, zullen de kosten voor rekening van de verhuurder zijn.
Eventuele door de huurder gemaakte kosten zullen slechts in die gevallen worden terugbetaald door de verhuurder.
 
Artikel 10.
Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de gehuurde goederen weer over aan de verhuurder.
 
Artikel 11.
De huurder dient het vaartuig binnen de huurperiode schoon af te leveren op de verhuurlocatie. Hieronder wordt verstaan dat er geen afval achterblijft in de boot en dat eventueel ontstane vlekken in overleg met verhuurder gezamenlijk worden gereinigd. Indien de huurder niet in de gelegenheid is het vaartuig schoon af te leveren, brengt de huurder 15 euro aan schoonmaakkosten in rekening.
 
Hoofdstuk 4 – Aansprakelijkheid
Artikel 12.
De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies en/of inbeslagname van de gehuurde goederen, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de periode dat de huurder de goederen onder zich had. De huurder kan zich slechts dan kwijten van zijn aansprakelijkheid indien bewezen is dat de schade niet door (mede)opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan de huurder of de (mede)opvarenden is toe te rekenen. Onder deze schade wordt ook verstaan de gevolgschade.
 
Artikel 13.
De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de huurder veroorzaakte schade en/of letsel en/of overlijden door het gebruik van de gehuurde goederen. Onder schade wordt ook verstaan gevolgschade.
 
Hoofdstuk 5 – Verzuim en wanprestatie
Artikel 14.
Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst als ontbonden beschouwen. De verhuurder restitueert in bovenstaand geval onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen.
 
Artikel 15.
De huurder dient het vaartuig binnen de overeengekomen huurperiode af leveren bij de verhuurder. Wanneer het vaartuig zonder bericht en voorafgaande toestemming te laat door de huurder wordt afgeleverd, wordt een bedrag van tien (10) euro per kwartier berekend, eventueel vermeerderd met vervolgschade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.
 
Artikel 16.
Indien het vaartuig na verloop van de huurperiode door de huurder niet in dezelfde staat bij de verhuurder wordt afgeleverd als de staat waarin het vaartuig zich voorafgaand aan de huurperiode bevond, dan wel indien de huurder niet heeft gehandeld conform de in Hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen, is de verhuurder gerechtigd het vaartuig in de laatstgenoemde staat te herstellen op kosten van de huurder. Hieronder wordt o.a. verstaan:
 
 1. Herstelwerkzaamheden aan het vaartuig
 2. Schoonmaakkosten
 3. Verlies of vermissing van aan het vaartuig verbonden goederen, zoals
 4. tuigage en/of inventaris
 5. Betaling geschiedt á contant, per PIN-betaling en/of middels het inhouden van (een deel van) de borg.
 
Artikel 17.
Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huurprijs niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen conform de huurovereenkomst niet nakomt, is de huurder in verzuim, gerekend vanaf de datum dat verhuurder de huurder in gebreke heeft gesteld. De huurder wordt vanaf die datum geacht in verzuim te zijn, zodat de verhuurder de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden kan houden en kan de verhuurder het vaartuig tot zich nemen.
 
Hoofdstuk 6 - Overmacht
Artikel 18.
 
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen.
 3. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert.
 
Hoofdstuk 7 – Annulering en reclame
Artikel 19.
Klachten over de huurovereenkomst en de uitvoering daarvan dienen schriftelijk en correct omschreven binnen een redelijke termijn bij de verhuurder ter kennis worden gebracht.
 
 | Meer